NLP opleiding volgen

Op zoek naar een goede NLP opleiding? In grote lijnen kunnen we NLP afkorten voor Neuro Linguïstisch Programmeren in drie noemers onderbrengen: een methode die het mogelijk maakt te leren van mensen met bijzondere vermogens (modelleren), je innerlijke beleving te onderzoeken en veranderen en excellent met anderen te communiceren.

De toepassingen van onze NLP opleiding zijn enorm en wordt gebruikt in het bedrijfsleven, coaching, begeleiding, onderwijs, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, psychotherapie en sport, in feite overal waar mensen iets willen realiseren vanuit hun eigen kracht. Of het nu gaat om minder stress ervaren, een bedreigende burn-out het hoofd bieden of juist om meer zelfvertrouwen krijgen, je communicatie verbeteren, makkelijker contact met mensen opbouwen of meer inzicht krijgen in je eigen beperkende gedrag, NLP ondersteunt in dit proces. Het onmiskenbare effect van deelname aan onze opleidingen is altijd persoonlijke groei en versterking van je inner power.

Ontstaan van NLP

De ontmoeting tussen Richard Bandler en John Grinder in de Universiteit van Santa Cruz, California, anno 1972, was het begin van een reeks experimenten die uiteindelijk resulteerden in het NLP-model zoals dat wereldwijd verspreid wordt. John Grinder was doctor in taalkunde, waarbij zijn fascinatie vooral uitging naar het werk van Noam Chomsky en naar de syntaxis van taalkunde. Tevens had hij zich tijdens zijn dienst in het leger toegespitst op het ontwikkelen van modellen om nieuwe talen te leren. Richard Bandler was een student wiskunde, wiens aandacht vooral uitging naar logische algoritmen. Naast deze studies experimenteerde hij met Gestalt Seminars en bestudeerde hij allerlei theorieën die met menselijk gedrag te maken hadden. Hun samenwerking begon toen Bandler binnen de Universiteit van Santa Cruz zelf een cursus Gestalt Therapy mocht begeleiden onder supervisie van John Grinder. Vanaf die periode begonnen beiden zich vooral toe te spitsen op het modelleren van therapeutische deskundigen, met de vraag: HOE slagen die mensen erin succes te behalen waar anderen falen? In die tijd vormde zich een groep rond beide heren waarin de bevindingen van hun modelleren getoetst werden aan de deelnemers. Onder de rolmodellen die ze nauwkeurig modelleerden, waren: Frits Perlz, Virginia Satir, Milton H. Erickson en Gregory Bateson.

Hoewel de context waarin NLP ontstond, te situeren is binnen het tijdperk van baanbrekende vernieuwingen in het therapeutisch landschap van de zeventiger jaren, heeft het nooit in de bedoeling gelegen van NLP om een nieuwe therapeutische stroming te worden. Veeleer werd NLP een model om te modelleren. Modelleren is iets leren van een rolmodel (een mens) door nauwkeurig te observeren HOE iemand iets doet en door de cruciale componenten van die werkwijze in een structuur te gieten die overdraagbaar is en dezelfde resultaten geeft. De rolmodellen hadden zeer uiteenlopende werkwijzen en benaderingen in het omgaan met therapie. In deze verschillen ontdekten Bandler en Grinder enkele gemeenschappelijke VORMEN van COMMUNICATIE, die zich vooral in het taalgebruik uitten, alsmede in gedrag. Bandler en Grinder ontdekten dat elke taal zich bedient van predicaten die overeenstemmen met de zintuigen.

Deze vaststelling lag aan de basis voor de keuze van de naam Neuro-Linguïstisch. Voorts ontdekten ze dat mensen onbewust geconditioneerd zijn in het gebruik van bepaalde taalpatronen, wat de aanleiding gaf tot het woord Programmeren. In 1975 publiceerden Bandler en Grinder hun eerste boek, The Structure of Magic.
Vanaf toen begon NLP zich als een lopend vuurtje te verspreiden in de Verenigde Staten met een vaart die de stoutste dromen van de ontwerpers overtrof. Begin tachtiger jaren ontwikkelde de groep rond Bandler en Grinder twee jaargangen waarin een standaardprogramma vorm kreeg. Dit programma bevat internationaal min of meer dezelfde inhoud.

Wat is NLP?

Uit de geschiedenis van NLP springt vooral de HOE-vraag het sterkste naar voren. Bandler en Grinder vroegen zich af hoe bepaalde mensen slaagden waar anderen faalden. Hun bevindingen werden in “modellen” gegoten. De verzameling van deze modellen resulteerde in één model, NLP. Als antwoord op de vraag wat NLP nu is, volgt deze basisdefinitie:

NLP is een model: een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter

Dit heeft als consequentie dat NLP in eerste instantie geen theorie is. Het houdt zich niet bezig met “wat iets is” (inhoud), maar vooral met “hoe iets werkt” (vorm). Het beschrijft hoe dingen gerealiseerd kunnen worden waarbij de waarde van het “model” gemeten wordt door de praktische resultaten.
Om deze eerste definitie te verduidelijken, geven we drie sub definities die de belangrijkste gebieden omvatten welke in NLP nu precies geschematiseerd zijn: de subjectieve ervaring, communicatie en modelleren.

NLP is een model dat de structuur van de subjectieve ervaring beschrijft.

NLP is de studie van hoe iemand iets ervaart, welke cruciale elementen een rol spelen in deze ervaringen en hoe die elementen samenhangen en elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld de manier waarop iemand iets ziet, hoort en voelt, zal invloed uitoefenen op de betekenis die eraan verleend wordt. Of de overtuigingen die iemand heeft, kunnen samenhangen met een bepaald gedrag en met bepaalde manieren van observeren. Als je één element verandert, kan het zijn dat hierdoor een ander element verandert. Met andere woorden: binnen de NLP-opleiding ga je ontdekken hoe de structuur van onze innerlijke beleving opgebouwd is, hoe je ervaringen beleeft en hoe die belevingen veranderd kunnen worden indien dit wenselijk is.

NLP is een communicatiemodel dat beschrijft hoe optimale communicatie tot stand komt

NLP is een model dat de structuur van interpersoonlijke relaties beschrijft en weergeeft hoe mensen effectief met elkaar kunnen communiceren. De bedoeling van elke vorm van communicatie is dat de boodschap die we uitzenden op een juiste wijze ontvangen wordt. Het NLP-model geeft aan hoe iemand optimaal kan uitzenden en ontvangen!

NLP is een model om te modelleren. Het beschrijft hoe we allerlei vaardigheden vaniemand kunnen leren

Tenslotte beschrijft deze definitie van NLP hoe mensen in staat zijn iets nieuws te leren, of datgene dat ze reeds geleerd hebben, te optimaliseren. Deze drie definities vormen uiteindelijk één geheel. In de structuur van de subjectieve ervaring worden alle componenten aangereikt die deel uitmaken van je ervaringen en belevingen. Deze componenten zijn gebaseerd op het universeel principe. Dat wil zeggen dat ze bij alle mensen waarneembaar en toepasbaar zijn, ongeacht cultuur, opvoeding e.d.. Ieder mens past deze structurele componenten op een strikt individuele wijze toe, wat aanleiding geeft tot zeer verschillende belevingen (van bijvoorbeeld eenzelfde gebeurtenis) en dit leidt tenslotte tot menselijke uniciteit. Vanuit deze definitie kun je de tweede en de derde eraan verbinden. Door kennis te hebben van de universele structuur, kun je vrij snel detecteren hoe iemand anders zijn boodschap kan ontvangen en kun je hierop afstemmen. Dit leidt tot meer keuzes in je manier van communiceren en meer reikwijdte. Tevens geeft dezelfde basisstructuur aan hoe je allerlei vaardigheden kunt leren. Aangezien je over dezelfde universele componenten beschikt, kun je erachter komen op welke wijze een ander individu deze componenten rangschikt zodat je de structuur kunt leren die tot een bepaalde vaardigheid leidt.

Toepassingen van het NLP leidt dus tot meer flexibiliteit, tot meer keuzes en tot meer verantwoordelijkheid. Het is geen kwestie van een receptenboek, in de zin dat als je iets wilt bereiken, moet je stap 1 tot stap 5 volgen. Het is veeleer een kwestie van verwonderd zijn hoe ieder mens een andere manier heeft om zichzelf te zijn. Vanuit deze basis weet je ook hoe je kunt afstemmen op de ander en kunt leren van elkaar, waarbij het respect voor de ander groeit en bevestigd wordt. Dit alles samenvattend komen we tot een laatste formulering die je zelf kunt ontdekken in het leerproces: NLP is leren adequaat denken, waardoor we onze greep op en ons begrip van de realiteit vergroten en belangrijke waarden kunnen vervullen.

© 2017 Response Instituut